Джерело: ООН

Які права інвалідів?

Всі члени суспільства мають ті ж права людини - вони включають громадянmські, культурні, економічні, політичні і соціальні права. Прикладами таких прав є наступні:

 • рівність перед законом без дискримінації
 • право на життя, свободу і безпеку особи
 • рівність перед законом і в правових можливостях
 • свобода від тортур
 • свобода від експлуатації, насильства і наруги
 • право на фізичну і психічну недоторканість
 • свобода пересування і громадянства
 • право на життя в спільноті
 • право на достатній життєвий рівень
 • право на участь в політичному і суспільному житті
 • право на участь в культурному житті
 • свобода висловлювання думок і переконань.

Всі інваліди мають право на свободу від дискримінації в здійсненні їх прав. Це включає право на свободу від дискримінації за ознакою інвалідності, а також по будь-яким іншим ознакам, таким, як раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майнове, становеще або інше положення.

Що таке Конвенція про права інвалідів?

Конвенція про права інвалідів є міжнародним договором, в якому визначаються права осіб з інвалідністю, а також зобов'язання держав-учасників Конвенції в цілях сприяння, захисту і забезпечення цих прав. Конвенція також встановлює два механізми реалізації: Комітет з прав інвалідів, створений для контролю за здійсненням, а також Конференція держав-учасників, створена для розгляду питань, що стосуються здійснення положень конвенції.
Державами проводяться переговори за участю організацій громадянського суспільства, національних правозахисних установ і міжурядових організацій. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію 13 грудня 2006 року і вона була відкрита для підписання 30 березня 2007 року. Держави, які ратифікували Конвенцію, юридично зобов'язані виконувати стандарти Конвенції. Конвенція є міжнародним стандартом, який вони повинні прагнути дотримуватися.

Які інші міжнародні документи визнають права інвалідів?

Держави прийняли спеціальні документи по захисту і заохоченню прав людей з інвалідністю протягом останніх десятиліть. Важливі віхи включають:

 • Декларація про права інвалідів (1995 рік)
 • Всесвітня програма дій відносно інвалідів (1981)
 • Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги (1991)
 • Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993)

Не дивлячись на те, керівні принципи, декларації, принципи, резолюції і інші документи не є юридично обов'язковими, вони виражають моральні і політичні зобов'язання держав, і можуть бути використані як керевні принципиприйняття законів або розроблення політики відносно інвалідів. Важливо відзначити, що деякі положення Принципів захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги піддалися критиці в Конвенції про права інвалідів, в даний час замінюють ті норми, в яких існує який-небудь конфлікт між цими двома документами.

Чи мають відношення до Конвенції про права інвалідів інші конвенції в області прав людини?

Всі конвенції з прав людини стосуються кожного, у тому числі осіб з обмеженими можливостями. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права захищає проти дискримінації за якою-небудь ознакою. Існують також конвенції про права людини, що стосуються дискримінації відносно жінок і конкретних питань або груп людей, таких як діти і трудящі-мігранти. Основними договорами з прав людини є наступні:

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
 • Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
 • Конвенція проти тортур
 • Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок
 • Конвенція про права дитини
 • Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей
 • Міжнародна конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень
 • Конвенція про права інвалідів

Всі конвенції з прав людини включають положення про захист від дискримінації. Проте, лише одна з цих Конвенцій, Конвенція про права дитини, конкретно визнає необхідність захисту від дискримінації за ознакою інвалідності.

Проте, всі конвенції розглядають поняття "інвалідність" побічно як підставу для дискримінації. Природно, що інваліди не повинні піддаватися дискримінації, коли ці конвенції застосовуються. Таким чином, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок, наприклад, поширюється на всіх жінок, у тому числі жінок-інвалідів.

Навіщо потрібна Конвенція про права інвалідів?

Конвенція необхідна для того, щоб мати чітке підтвердження того, що захищаються права інвалідів в області прав людини і зміцнення поваги до цих прав. Хоча існуючі конвенції в області прав людини пропонують значні можливості для заохочення і захисту прав осіб з інвалідністю, стає ясно, що цей потенціал не використовується. Дійсно, інваліди продовжують бути позбавленими своїх прав людини і містяться на задвірках суспільства у всіх частинах земної кулі. Ця дискримінація, що продовжується, відносно інвалідів підкреслила необхідність прийняття юридично обов'язкового документа, в якому викладені правові зобов'язання держави по заохоченню і захисту прав осіб з інвалідністю.

Чому Конвенція унікальна?

Конвенція є першою конвенцією з прав людини в 21 столітті і першим юридично обов'язковим документом для всебічного захисту прав осіб з інвалідністю. Не дивлячись на те, що Конвенція не встановлює нові права людини, в ній викладені з набагато більшою ясністю зобов'язання Держав заохочувати, захищати і гарантувати права осіб з обмеженими можливостями. Таким чином, Конвенція не лише уточнює, що держави не повинні використовувати дискримінацію відносно людей з інвалідністю, в ній також викладається ряд заходів, які держави повинні прийняти для створення сприятливих умов з тим, щоб особи, з обмеженими можливостями могли користуватися реальною рівністю в суспільстві.

Наприклад, Конвенція вимагає від держав приймати заходи для забезпечення доступу до фізичного середовища і інформаційно-комунікаційним технологіям. Крім того, держави мають зобов'язання відносно підвищення інформованості, сприяння доступу до правосуддя, забезпечення особистої мобільності, а також збір даних, що мають відношення до Конвенції.

Таким чином, Конвенція є набагато глибшим документом, ніж інші договори з прав людини, в яких викладаються заходи, які держави повинні прийняти для заборони дискримінації і забезпечення рівності для всіх.

Конвенція включає розвиток соціальної точки зору. Конвенція визнає важливість міжнародної співпраці і його заохочення на підтримку національних зусиль по здійсненню основних положень Конвенції. Одне з нововведень в зв'язку з цим стосується конкретних посилань на дії міжнародного співтовариства могло б бути зробленим для заохочення міжнародної співпраці, таких як:

 • забезпечення міжнародних програм розвитку, включаючи і доступні для інвалідів;
 • сприяння і надання підтримки створенню потенціалу
 • сприяння співпраці в області досліджень і доступу до наукових і технічних знань;
 • надання технічної і економічної допомоги у разі потреби.

Який зміст Конвенції про права інвалідів?

Конвенція визначає права людей з інвалідністю і зобов'язання держави по заохоченню, захисту і забезпеченню цих прав, а також механізми для підтримки здійснення і моніторингу.

Вміст можна розбити таким чином:

 • Преамбула - дає в загальному контексті Конвенції визначення найбільш важливих питань.
 • Мета - визначає цілі Конвенції, які полягають в тому, щоб заохочувати, захищати і забезпечувати повне і рівне здійснення всіх прав людини і основних свобод всіх людей з інвалідністю, а також на заохочення поваги і властивої ним гідності.
 • визначення основних термінів в Конвенції, а саме: мова, дискримінація за ознакою інвалідності, розумне розміщення і універсальний дизайн.
 • Загальні принципи - визначити стандарти і вимоги, які застосовуються для здійснення всіх прав, закріплених в Конвенції, таких, як принцип недискримінації і принцип рівності.
 • Обов'язки - роз'яснити заходи, які держави повинні прийняти для заохочення, захисту і забезпечення прав, закріплених в Конвенції.
 • Конкретні права - виявлення існуючих громадянських, культурних, економічних, політичних і соціальних прав людини.
 • Визначення заходів - визначити конкретні кроки, які держави повинні зробити для забезпечення сприятливих умов для здійснення прав людини, а саме: підвищення обізнаності громадськості, забезпечення доступності, захисту і безпеки в надзвичайних гуманітарних ситуаціях, сприяння доступу до правосуддя, забезпечення індивідуальної мобільності, що сприяє абілітації і реабілітації, а також збір статистичних даних і інформації.
 • Міжнародна співпраця - визнає важливість підтримки міжнародним співтовариством спільної роботи по забезпеченню якнайповнішого здійснення прав людей з інвалідністю.
 • Здійснення і контроль - держави забов'язані створювати національні рамки для моніторингу і реалізації Конвенції, і встановлює конференції держав-учасників для розгляду будь-якого питання у зв'язку із здійсненням положень Конвенції і Комітет з прав інвалідів для моніторингу Конвенції.
 • Завершальні положення - викладені процедури для підписання, ратифікації, набрання чинності, і інші процедурні вимоги, що мають відношення до Конвенції.

Які принципи Конвенції?

Стаття 3 визначає загальні принципи, які застосовуються для здійснення прав інвалідів. Ними є:

 • повага до притаманного людині достоїнства, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності;
 • недискримінація;
 • повне й ефективне залучення та включення до суспільства;
 • повага до особливостей інвалідів і прийняття їх як компонента людської різноманітності й частини людства;
 • рівність можливостей;
 • доступність;
 • рівність чоловіків і жінок;
 • повага до таких здібностей дітей-інвалідів, які розвиваються, і повага до права дітей-інвалідів зберігати свою індивідуальність.

Чи є терміни "інвалідність" і "інваліди", визначені в Конвенції?

Конвенція не містить визначення поняття "інвалідність" або "інваліди", як такого. Проте, елементи преамбули і статті 1 можуть служити орієнтиром для уточнення вживання Конвенції.

 • "інвалідність" - В преамбулі признається, що "інвалідність розвивається як концепція і що інвалідність є результатом взаємодії між людьми з порушеннями і поведінковими і екологічними бар'єрами, які перешкоджають їх повній і ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими"
 • "інваліди" - Стаття 1 свідчить, що "До осіб з обмеженими можливостями відносяться ті, які мають тривалі фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їх повній і ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими ".

Деякі елементи цих положень, виділяються особливо. По-перше, це визнання того, що "інвалідність" є концепцією, що розвивається, в результаті поведінкових і екологічних бар'єрів, що перешкоджають участі інвалідів в житті суспільства. Таким чином, поняття "інвалідність" не є фіксованим і може змінюватися, залежно від обстановки, що склалася, з боку суспільства і по відношенню до суспільства.

По-друге, інвалідність не вважається захворюванням, але розглядається, швидше за все, як результат взаємодії між негативним відношенням або відторгненням з довкілля стану конкретних осіб. Відношення до демонтажу екологічних бар'єрів - на відміну від лікування осіб з обмеженими можливостями, ці особи можуть брати участь як активні члени суспільства і використовувати весь спектр своїх прав.

По-третє, Конвенція не обмежується висвітленням проблеми конкретних осіб, а, швидше, Конвенція визнає осіб, що мають довгострокові фізичні, психічні, інтелектуальні і сенсорні недоліки як бенефіціари, відповідно до Конвенції. не потрібно обмежувати застосування Конвенції і держави-учасники можуть також забезпечувати захист для інших, наприклад, людей з короткостроковою інвалідністю.

Які конкретні права інвалідів обумовлені в Конвенції?

Конвенція підтверджує, що інваліди користуються такими ж правами людини, як всі члени суспільства. Конкретними правами, визнаними в Конвенції, є:

 • рівність перед законом без дискримінації
 • право на життя, свободу і безпеку особи
 • рівноправ'я перед законом і правових можливостей
 • свобода від тортур
 • свобода від експлуатації, насильства і наруги
 • право на фізичну і психічну недоторканість
 • свободу пересування і громадянство
 • право на життя в громаді
 • свобода висловлювання думок і переконань
 • повага до приватного життя
 • повага дому і сім'ї
 • право на освіту
 • право на охорону здоров'я
 • право на працю
 • право на достатній життєвий рівень
 • право на участь в політичному і суспільному житті
 • право на участь в культурному житті

Які зобов'язання держав-учасників Конвенції?

Конвенція визначає загальні і конкретні зобов'язання держав-учасників відносно прав інвалідів. З точки зору загальних зобов'язань, держави повинні:

 • прийняти законодавчі і адміністративні заходи, направлені на заохочення прав інвалідів;
 • приймати законодавчі і інші заходи для ліквідації дискримінації;
 • захист і заохочення прав інвалідів в рамках всіх стратегій і програм;
 • зупинити будь-яку практику відносно порушення прав людей з інвалідністю;
 • забезпечити, щоб державний сектор поважав права людей з інвалідністю;
 • забезпечити, щоб приватний сектор і окремі особи поважали права інвалідів;
 • проведення досліджень і розробку доступних товарів, послуг і технологій для інвалідів і заохочувати інших до проведення таких досліджень;
 • забезпечити доступ до інформації про допоміжні технології для інвалідів;
 • сприяння професійній підготовці по питаннях прав з Конвенції для фахівців і співробітників, які працюють з інвалідами;
 • консультації і участь інвалідів в розробці і здійсненні законодавства і політики, а також в процесах ухвалення рішень, що зачіпають їх інтереси.

Як контролюється виконання положень Конвенції?

Конвенція вимагає контролю як на національному, так і на міжнародному рівні. Конвенція вимагає від держав, відповідно до їх правової і адміністративної системи, підтримки, зміцнення, захисту і контролю виконання конвенції.

На міжнародному рівні Конвенцією засновується Комітет з прав інвалідів, який виконує функції розгляду періодичних доповідей держав про заходи, прийняті ними для здійснення Конвенції. Крім того, Комітет має повноваження для розгляду індивідуальних повідомлень і проведення розслідування відносно тих держав, які ратифікували Факультативний протокол.

Що таке національні механізми для заохочення, захисту і спостереження за здійсненням Конвенції?

Поняття національної основи для заохочення, захисту і моніторингу Конвенції є відносно відкритим. Конвенція визнає, що такі структури можуть відрізнятися від країни до країни, дозволяючи гнучко встановлювати рамки, відповідно до кожної державно-правової і адміністративної системи. Проте Конвенція також передбачає, що будь-який орган має бути незалежними. Як правило, національні рамки включатимуть, принаймні, деякі форми створення незалежного національного інституту з прав людини, таких, як комісії з прав людини або омбудсмена. Проте, база може містити інші елементи, наприклад, суди.

Що таке Комітет з прав інвалідів?

Комітет з прав інвалідів є органом, де незалежним експертам доручений контроль виконання державами положень Конвенції. Ці експерти виступатимуть власної особи. Спочатку Комітет включає дванадцять незалежних експертів, їх кількість зростатиме до 18 членів після ще 60 ратифікацій або приєднань до Конвенції. Держави-учасники вибиратимуть експертів на основі їх компетентності і досвіду в області прав людини і інвалідності, а також зважаючи на справедливе географічне представництво, представництво різних форм цивілізації і правових систем, гендерного балансу і участі експертів-інвалідів.

Комітет розглядає періодичні доповіді, підготовлені державами, про кроки, зроблені ними для здійснення Конвенції. Для держав, що є учасниками Факультативного протоколу, Комітет також має повноваження приймати скарги від окремих осіб про порушення їх прав та проведення розслідувань в разі грубих або систематичних порушень Конвенції.

Що таке Конференції держав-учасників?

Конвенція також встановлює конференції держав-учасників, яких регулярно проводить засідання з метою розгляду питань, пов'язаних із здійсненням Конвенції. Конвенція залишає відкритим точний характер ролі Конференції держав-учасників, хоча в їх обов'язки входить обрання членів Комітету з прав інвалідів і обговорення і прийняття запропонованих поправок до Конвенції.

Що таке періодична звітність?

Кожна держава-учасник Конвенції, повинна надати в Комітет з прав інвалідів первинну всеосяжну доповідь про заходи, що приймаються для здійснення Конвенції. Кожна держава повинна представити свою первинну доповідь протягом двох років після набрання чинності Конвенції для цієї держави. Первинна доповідь повинна:

 • встановити конституційні, правові і адміністративні рамки для здійснення Конвенції;
 • пояснити політику і програми, прийняті в цілях здійснення кожного з положень Конвенції;
 • виявляти прогрес, досягнутий в реалізації прав людей з інвалідністю в результаті ратифікації і реалізації Конвенції.

Кожна держава повинна представляти подальші доповіді не рідше одного разу в чотири роки або в тих випадках, коли Комітет просить, один раз в рік. Подальші доповіді повинні:

 • відповісти на питання і інші питання, висвітлені в Комітеті в своїх завершальних зауваженнях до попередніх доповідей;
 • вказують на прогрес, досягнутий в реалізації прав людей з інвалідністю протягом звітного періоду;
 • визначити які-небудь перешкоди, з якими уряд і інші суб'єкти влади, можливо, стикалися в ході здійснення Конвенції за звітний період.

Чи є можливість подати скаргу в Комітет, якщо права були порушені?

Так. Факультативний протокол до Конвенції встановлює процедури індивідуальних повідомлень, що дозволяє окремим особам і групам осіб держав-учасників Протоколу поводитися із скаргою в Комітет з прав інвалідів, якщо держава порушила одне зі своїх зобов'язань по Конвенції. Скарга визначається як "повідомлення". Комітет розглядає скарги і зауваження держави і на цій основі формулює свої міркування і рекомендації, якщо такі є, направляє їх до держави, і робить їх надбанням громадськості.

Чи може комітет проводити розслідування?

Так. Факультативний протокол встановлює процедуру розслідування. Якщо Комітет отримує достовірну інформацію, що свідчить про серйозні або систематичні порушення державою-учасником Факультативного протоколу якого-небудь з положень Конвенції, Комітет може запропонувати державі рекомендації в питаннях реагування на таку інформацію. Після розгляду зауважень держави-учасника і будь-якої іншої достовірної інформації, Комітет може призначити одного або декількох своїх членів для проведення розслідування і створити доповідь в терміновому порядку. Якщо держава погодиться, то Комітет, можливо, відвідає країни. Після проведення розслідування Комітет надає свої виводи державі, яка повинна через шість місяців представити додаткові зауваження. Комітет коротко викладає свої виводи, які він надає громадськості. Держава, що ратифікувала Факультативний протокол, може "відмовитися" від процедури розслідування.

Яка роль громадянського суспільства в процесі моніторингу?

Громадянське суспільство грає важливу роль в процесі моніторингу як на національному, так і на міжнародному рівні. Що стосується національного моніторингу, в Конвенції прямо говориться про те, що громадянське суспільство, зокрема інваліди і організації, що представляють їх, мають бути залучені і повною мірою брати участь в моніторингу процесу (див. статтю Конвенції 33,3). Відносно міжнародного контролю, державам-учасникам пропонується належним чином враховувати консалтинг і активну участь інвалідів і організацій, що представляють їх, при призначенні експертів для договірних органів (див. статтю Конвенції 34,3). Крім того, досвід інших міжнародних договірних органів з прав людини підкреслює важливу роль, яку громадянське суспільство може зіграти в періодичних доповідях і окремих повідомленнях, а також в наданні достовірній інформації для Комітету про грубі або систематичні порушення прав людини як основа для запиту.

Що таке підписання Конвенції?

Першим кроком до того, щоб стати учасником Конвенції, є підписання договору. Держави і регіональні інтеграційні організацій (РІО), можуть підписати Конвенцію або Факультативний протокол. Держава або РІО можуть підписати Конвенцію у будь-який час. Підписавши Конвенцію і Факультативний протокол Держави або РІО можуть повідомити про свій намір зробити кроки по зобов'язаннях за договором на пізніший термін. Підписання також створює зобов'язання, в період між підписанням і ратифікацією, утримуватися від дій, які позбавили б об'єкт можливості дотримувати положення договору.

Що таке ратифікація?

Наступний крок до того, щоб стати учасником Конвенції і Факультативного протоколу є ратифікація. Ратифікація має конкретні заходи, що приймаються державами, яка свідчить про намір здійснювати юридичні права і зобов'язання, що містяться в Конвенції і Факультативного протоколу. Регіональні інтеграційні організації виражають свою згоду бути зв'язаними положеннями Конвенції або факультативного протоколу через "офіційне підтвердження" - акт, який має той же ефект, що і ратифікація.

Що таке приєднання?

Держави або організації регіональної інтеграції можуть виразити свою згоду бути зв'язаними положеннями Конвенції і Факультативного протоколу на основі акту про приєднання. Приєднання має таку ж юридичну силу, як ратифікація, проте, на відміну від ратифікації, якою повинне передувати підписання створення обов'язкових юридичних зобов'язань згідно міжнародного права, приєднання вимагає лише одного кроку - здачі на зберігання документа про приєднання.

Коли Конвенція набере чинності?

Конвенція набирає чинності на 30-й день після здачі на зберігання 20-ої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання. Факультативний протокол набере чинності на 30-й день після здачі на зберігання 10-ої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання. Цілком імовірно, що обидва документи наберуть чинності двома різними датами. На даний момент приєднання до Конвенції і Факультативного протоколу стають юридично обов'язковими для держав-учасників

Яка буде роль Секретаріату Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з Конвенцією?

Організація Об'єднаних Націй створила спільний секретаріат Конвенції, що складається із співробітників Організації Об'єднаних Націй, Департаменту по економічних і соціальних питаннях (ДЕСВ), базується в Нью-Йорку, а також Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЧ) в Женеві. Департамент по економічних і соціальних питаннях (ДЕСВ) підтримує конференції держав-учасників і Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЧ), підтримує Комітет з прав інвалідів. ДЕСВ і УВКПЧ працюють разом, щоб підтримати держави, громадянські суспільства і національні правозахисні установи в цілях здійснення і моніторингу Конвенції.

Яка буде роль Спеціального доповідача по проблемах інвалідів?

На спеціального доповідача по проблемах інвалідів покладено завдання контролю за здійсненням Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів і доповідей Комісії Організації Об'єднаних Націй по питаннях соціального розвитку, яка є одній з функціональних комісій Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОС) Організації Об'єднаних Націй. Не дивлячись на те, що мандат Спеціального доповідача надається по конкретних стандартних правилах, а не Конвенції, робота Спеціального доповідача матимуть безпосереднє значення для здійснення Конвенції, в результаті міри збігу між вмістом Стандартних правил і Конвенції. Стандартні правила, проте, не є юридично обов'язковим документом.

Які переговори проводяться в рамках Конвенції?

Конвенція була розроблена в Спеціальному комітеті зі всеосяжної і єдиної міжнародної конвенції про захист і заохочення прав і гідності інвалідів (Спеціальний комітет), який створений Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Його склад був відкритий для всіх членів Організації Об'єднаних Націй і спостерігачів. В ході своєї першої сесії Спеціальний комітет постановив, що представники неурядових організацій (НВО), акредитованих при Спеціальному комітеті, могли б також брати участь в засіданнях і виступати із заявами відповідно до практики Організації Об'єднаних Націй.

Спеціальний комітет провів вісім сесій. На своїх перших двох сесіях в 2002 і 2003 роках Комітет розглянув питання про можливість розробки міжнародного документа, що стосується прав інвалідів, а також обговорили тип документа і можливі елементи, які мають бути включені. На своїй другій сесії Комітет створив робочу групу для підготовки проекту тексту конвенції. Робоча група, що складається з представників урядів і НГО, зустрілися в січні 2004 року і підготували текст для переговорів. На своїй третій, четвертій, п'ятій, шостій, сьомій і восьмій сесіях Спеціального комітету продовжували свої переговори. Текст Конвенції був доопрацьований Спеціальним комітетом від 26 серпня 2006 року.

Редакційній групі доручено забезпечити одноманітність термінології по всьому тексту проекту конвенції і узгодження версій на офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй, розглядався текст з вересня по листопад 2006 року.

Генеральна Асамблея ООН прийняла текст Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї 13 грудня 2006 року.

Чи беруть участь представники громадянського суспільства в переговорах по Конвенції?

В ході своєї першої сесії Спеціальний комітет постановив, що представники неурядових організацій (НГО), акредитованих при Спеціальному комітеті могли б також брати участь в засіданнях і виступати із заявами відповідно до практики Організації Об'єднаних Націй. Потім Генеральна Асамблея неодноразово закликала зробити зусилля, направлені на активну участь організацій інвалідів в роботі Спеціального комітету.

Впродовж всього процесу організації інвалідів і інших неурядових організацій грали велику роль в наданні коментарів і інформації з точки зору проблем інвалідності.

Чи мали можливість національні інститути з прав людини брати участь в переговорах?

Національні правозахисні установи (НПУ), також брали активну участь в переговорах. Частково, в результаті зусиль представників різних установ, держави погодилися на спеціалььну статтю про національні заходи по здійсненню і контролю, яка вимагає, щоб держави мали певну форму національного інституту з прав людини в тому, що захищає, сприяє і контролює виконання положень Конвенції.

Чи були проведені консультації на регіональному рівні в ході переговорів по конвенції?

Регіональні консультативні наради були проведені в багатьох регіонах з 2003 по 2006 рік. Консультативні зустрічі при підготовці Конвенції проводилися у формі діалогу по регіональних пріоритетах. Засідання, підсумкові документи, представлені пропозиції і рекомендації, що відображають національні, субрегіональні і регіональні пріоритети, внесли свій вклад до роботи Спеціального комітету.

Кiлькiсть переглядiв: 476